OTN dossier: voorkomen dat cliënten boeten voor ‘foutje’ van uitvoering


UWV-shutterstock_305368145UWV-cliënten zijn de dupe geworden van een verkeerde administratieve handeling en hebben daar vanaf 2019 een prijs voor betaald. Ze zijn een onzekere toekomst tegemoet gegaan waarbij niet duidelijk was of zij een andere of lagere uitkering zouden gaan krijgen.

Voorzitter Amma Asante van de Landelijke Cliëntenraad (LCR): ‘Jarenlang heeft de Centrale Cliëntenraad van UWV (CCUWV) samen met de LCR aan de bel getrokken met beperkt resultaat. Nu is toegezegd dat deze cliënten worden gecompenseerd en ondersteuning krijgen. Ik ben blij dat te horen, maar weer is mensen veel schade berokkend door een instantie die hen had moeten beschermen. De CCUWV heeft samen met de LCR direct aan de bel getrokken en er zijn oplossingen aangedragen. Er is gewoon niet geluisterd, met alle gevolgen van dien.’


De Centrale Cliëntenraad van UWV (CCUWV) heeft vanaf 2019 samengewerkt met de LCR in dit zogeheten OTN-dossier. De cliëntenvertegenwoordiging is niet op tijd betrokken in dit proces. De LCR gaat met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) én UWV in gesprek dergelijke zaken zijn te repareren, maar vooral te voorkomen.


Wat eraan vooraf ging

LCR en CCUWV hebben in 2019 een brief geschreven naar de staatssecretaris van SZW. Bij de herbeoordeling van cliënten moeten de beginselen van behoorlijk bestuur worden gehanteerd. Vooral omdat het cliëntenbestand terecht was gekomen op de verkeerde afdeling. Deze cliënten zijn om die reden jarenlang niet regelmatig ‘gezien’.

In het najaar van 2019 kondigden UWV en de staatssecretaris van SZW aan dat deze cliënten nu wél werden herbeoordeeld. In overleg met de Tweede Kamer is een aangepaste overgangstermijn voor deze cliënten afgesproken: niet 2 maanden maar in totaal 6 maanden. ‘En ze kregen te horen dat de uitkering die volgens UWV onterecht was, niet werd teruggevorderd. Daar moesten die cliënten dan maar blij mee zijn. Maar het is een fooi als je ziet wat er met mensen is gebeurd. Soms is er tien jaar lang geen aandacht voor hen geweest en dan krijgen ze een iets ruimere overgangstermijn. Echt bezopen. We zijn daarom doorgegaan. Met de CCUWV’, zegt Amma Asante. 


CCUWV heeft dit OTN-dossier onder de aandacht gebracht bij de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) waar het meegenomen is in de beoordeling van UWV. In die zin heeft de CCUWV overal aan gedacht. 

Amma Asante: ‘Stel je wel voor dat die mensen van de CCUWV allemaal vrijwilligers zijn én cliënten. Uiteindelijk is de voorzitter van de CCUWV afgetreden. Hij was het niet eens met de afwikkeling zoals die aan het begin van het jaar nog werd voorgesteld.’


De LCR heeft een feitenrelaas opgesteld

Met het vermoeden dat cliëntenvertegenwoordiging onvoldoende in het hele proces is betrokken, heeft de LCR een feitenrelaas opgesteld. Hierin heeft de LCR de informatie geordend vanuit het perspectief van de cliënt en de communicatie met de CCUWV. 

Amma Asante: ‘Echt petje af hoe zij het verschil hebben gemaakt door zich actief op te stellen en sterk te maken voor de cliënt. CCUWV verdient daarom alle lof voor zijn inzet en bereidheid zijn verhaal met de LCR te delen.’


Meer oog voor preventie, minder herstel nodig

UWV laat weten van dit proces geleerd te hebben en alle betrokkenen te compenseren. ‘Het is mooi dat dit erdoor is’, stelt Amma Asante. ‘Maar het moet eens afgelopen zijn met dit soort hersteloperaties. Er moet meer oog komen voor preventie en er moet minder nodig zijn om achteraf te herstellen. Het is van groot belang – ook als wordt gekeken naar andere problemen met uitvoeringsorganisaties – dat de vertegenwoordiging van burgers goed wordt geregeld. Ik pleit ervoor dat de LCR én cliëntenraden actief betrokken blijven. We moeten in gesprek blijven. Als wij zien dat er iets fout loopt, neem dat serieus!’


Klik voor: het feitenrelaas dat de LCR heeft opgesteld april 2021

Lees ook:
de brief van minister Wouter Koolmees aan de Tweede Kamer op 12 mei 2021 over de compensatieregeling

persbericht van UWV over de compensatie van slachtoffers (12 mei 2021).

Bericht in Trouw over deze kwestie  
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 12 mei 2021 15:07:14


Vraag en antwoord