Wie zijn wij en wat doen wij?


Het is belangrijk dat bij het opstellen van wetten en regels over werk en inkomen de stem van cliënten wordt gehoord. Het recht op medezeggenschap van cliënten op het terrein van werk en inkomen is wettelijk vastgelegd (klik).

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid.
De LCR is een overlegorgaan voor landelijke cliëntenorganisaties en cliëntenraden. Deze organisaties en cliëntenraden treden bij beleidsontwikkeling op namens pensioen- en uitkeringsgerechtigden, mensen met een handicap of chronische ziekte.

Er zijn drie uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid:
• UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen): voert WW, WAO, WIA en Wajong uit.
• SVB (Sociale Verzekeringsbank): voert onder andere de Algemene Nabestaande Wet en de AOW uit.
• Gemeenten (Sociale Diensten): voert onder andere de Participatiewet uit.
Zij hebben elk hun eigen cliëntenraden en treden namens (individuele) cliënten op. Deze cliëntenraden hebben vertegenwoordigers in de LCR.

Missie
De missie van de Landelijke Cliëntenraad is:
Het versterken van de positie van individuele cliënten.
In het beleid van overheid en uitvoeringsorganisaties moet de cliënt werkelijk centraal komen te staan zodat de cliënt zijn verantwoordelijkheid kan nemen.

Wat doet de LCR?
De LCR opereert aan de hand van een visie (klik) en heeft een visie op cliëntenparticipatie (klik) opgesteld.

1. Collectieve belangenbehartiging
De LCR speelt een belangrijke rol voor cliënten. Door de LCR hebben zij hun inbreng bij het ministerie van SZW als het gaat om werk en inkomen, arbeidsmarktbeleid, re-integratiebeleid en de uitwerking van cliëntenparticipatie.
Tenminste één keer per jaar overlegt de LCR met:
• de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
• het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV);
• de Sociale verzekeringsbank (SVb);
• en de gemeenten.

2. Bevorderen cliëntenparticipatie
De LCR houdt in de gaten of én hoe cliëntenparticipatie bij UWV, SVB en gemeenten wordt geregeld.
De LCR doet aanbevelingen over de gewenste vormgeving van cliëntenparticipatie.
De LCR zorgt ervoor dat alle cliëntenraden voorzien zijn van de juiste informatie om hun werk te kunnen doen.
De LCR treedt niet in de plaats van de cliëntenraden bij UWV, SVB en gemeenten. Dat gebeurt alleen op verzoek van cliëntenraden of als de LCR constateert dat er gaten vallen.

De LCR werkt met een huishoudelijk reglement (klik).

Laatst gewijzigd op 27 maart 2017 15:13:58
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.
Vraag en antwoord