Afkortingenlijst


ABP          Algemeen burgerlijk pensioenfonds

ABW         Algemene bijstandswet
AKW         Algemene kinderbijslagwet

Anw          Algemene nabestaandenwet

AOW         Algemene ouderdomswet
Awb          Algemene wet bestuursrecht

AWBZ       Algemene wet bijzondere ziektekosten

CAO          Collectieve arbeidsovereenkomst

CAW         Commissie arbeidsgehandicapten en werk

CBBS        Claim beoordeling- en borgingssysteem

Ieder(in)   Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

                (voorheen CG-Raad / Platform VG) 

GGZ         Geestelijke gezondheidszorg

CIZ           Centrum indicatiestelling zorg

CNV          Christelijk nationaal vakverbond

CPA          Commissie psychische arbeidsongeschiktheid

CPB          Centraal planbureau

CSED        Commissie sociaal-economische deskundigen
CSO          De koepel van ouderenorganisaties

Divosa       Vereninging van managers van sociale diensten

FIS            Functie informatie systeem

FNV           Federatie nederlandse vakbeweging

IBM           Inkomstenbesluit militairen

ILO           International labour organisation

IOAW        Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
                 arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ         Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IOW          
Inkomensvoorziening oudere werklozen.

IVA           Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten

LCR          Landelijke cliëntenraad

LOC          Landelijk overlegorgaan cliëntenraden (zorg)

LocSZ       Landelijk overleg cliëntenraden sociale zekerheid
LOM          Landelijk overlegorgaan minderheden

NGSZ        Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid

SCP          Sociaal cultureel planbureau

SER          Sociaal Economische Raad 

SUWI        Structuur uitvoering werk en inkomen

SVB          Sociale verzekerings bank

SZW         Sociale zaken en werkgelegenheid

TW           Toeslagenwet

TZ/Arbo    Wet terugdringing ziekteverzuim en wijzing arbeidsomstandighedenwet

UWV          Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

VCP           Vakcentrale voor Professionals

VNG          Vereninging van nederlandse gemeenten

VNO-NCW  Verbond van nederlandse ondernemingen en nederlandse 
                 christelijke werkgeversvereniging

VUT           Vrijwillige vervroegde uittreding

Wajong      2015 vanaf 2010
                 Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

Wamil        Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

WAO          Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAZ          Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
WGA          Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten

WIJ            Wet investeren in jongeren

WML          Wettelijk minimumloon

WMO         Wet maatschappelijke ondersteuning

WOR          Wet op de ondernemingsraden

WSW         Wet sociale werkvoorziening

WTV          Wet toezicht verzekeringsbedrijf

WVP          Wet verbetering poortwachter

WW           Werkloosheidswet
WWB         Wet werk en bijstand

ZW            Ziektewet

 

Wij hebben een zo uitvoerig mogelijke lijst trachten samen te stellen.
Indien volgens u niet volledig, meld dit dan bij de LCR via het contactformulier
Laatst gewijzigd op 11 juni 2019 14:37:59
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.